Maatalousyrittäjien tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä edistävät ja uhkaavat tekijät
 

Vuosittain noin 500 maatalousyrittäjää joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle. Vakavat ja toistuvat tuki- ja liikuntaelinvammat työuran aikana lisäävät työkyvyttömyyseläkkeen riskiä. Tämä riski on erityisen suuri kuormittavissa työolosuhteissa työskentelevillä maidontuottajilla. Lypsy- ja lihakarjatiloilla tuotannon laajentaminen sekä työympäristön ja -menetelmien kehittäminen karjanhoitotöissä suojaavat tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä.

Normaalipainoisuus, mahdollisuus irrottautua työstä lomille ja riittävä unensaanti suojaavat tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä tuotantosuunnasta riippumatta. Maatalousyrittäjä on itse terveytensä avaintekijä, mutta tukea kannattaa kuitenkin pyytää esimerkiksi maatalousyrittäjien työterveyshuollosta. Tuki- ja liikuntaelimistön terveyden edistäminen on keskeinen keino maatalousyrittäjien työurien vahvistamisessa ja pidentämisessä.

 

Työtehoseuran tutkimustiedotteita 7/2016 (7)


Lue koko tiedote

Karjanhoitotyön tuottavuus automaattilypsytiloilla
 

Automaattilypsyn koetaan edistävän karjanhoitajan hyvinvointia verrattuna tavanomaiseen lypsyyn. Automaattilypsytilojen välillä on kuitenkin suuria eroja päivittäisen karjanhoitotyön tuottavuudessa eli työtuntia kohti tuotettujen maitolitrojen määrässä. Tuottavuutta kannattaa pyrkiä parantamaan ensisijaisesti tehostamalla päivittäisiä työtapoja ja -menetelmiä ja toissijaisesti kasvattamalla karjan tuotostasoa.

Korkeaan karjanhoitotyön tuottavuuteen yltävät automaattilypsytilat edustavat hyvin 2010-luvulle tyypillistä navettarakentamista ja karjanhoitotöiden organisointia. Tämä näkyy pihattojen rakenteessa, karjamäärässä ja karjanhoidossa käytettävässä konekannassa. Lisätietoa tarvitaan karjanhoitotyön tuottavuuden ja maidontuotannon taloudellisen kannattavuuden välisestä yhteydestä.

Työtehoseuran tutkimustiedotteita 4/2016 (4)


Lue koko tiedote

mati661

Yhteisyrittäminen yhteisnavetan muodossa mahdollistaa osakkailleen onnistuessaan kohtuullisen hyvän toimeentulon, sidonnaisuuden vähentymisen, lisää vapaa-aikaa ja viihtyisän työyhteisön. Se vaatii kuitenkin ennakkoluulottomuutta ja asenteen muutosta, vanhoista toimintatavoista luopumista, avoimuutta, erilaisuuden hyväksyntää ja joustavuutta. Yhteisyrittäminen ei sovellu itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon tottuneille ja siitä kiinni pitäville yrittäjille. Yhteisyrityksen perustamisen ja sen menestymisen edellytyksinä voidaan pitää hyvin toimivia henkilökemioita, luottamusta, tiimityöskentelyn osaamista ja toisten osakkaiden toimintatapojen hyvää tuntemista jo ennakkoon. Lisäksi osakkailla pitää olla samanlaiset arvot ja tavoitteet toiminnalle.

 

6/2015 (664)


Avaa tiedosto

 

mati661

Maataloustuotannon rakennemuutos ajaa maatalousyrittäjiä etsimään keinoja tehostaa ja järkevöittää tuotantoa sekä samalla varmistamaan oma jaksaminen. Kannattavuutta haetaan usein tilakokoa kasvattamalla, jolloin joudutaan ratkaisemaan monia laajentumisen edellytyksiä: työpanoksen riittävyys, lisäpeltoalan tarve, kasvavat ympäristöpaineet jne. Kysymys kuuluukin, miten maatalousyrittäjät voivat hyödyntää omia ja toimintaympäristössä olevia resursseja laajentumisen mahdollistamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi?

 

5/2015 (663)


Avaa tiedosto

 

meti662

Enemmistössä maatalousalan opetusta antavista oppilaitoksista maatalousteknologiaa voi opiskella joko omista kursseistaan rakentuvana itsenäisenä koulutusalana tai alan opinnot sisältyvät omina kursseinaan maatalousalan opintoihin. Maatalousteknologinen tieto koetaan tärkeänä oppilaitosten tarjoamassa maatalousalan koulutuksessa ja muun muassa maataloustyön tuottavuuden kehittämisessä. Maatalousteknologisen tutkimuksen ja opetuksen koetaan pysyneen melko hyvin ajan tasalla maatalouden rakennekehityksen kanssa, mutta erityisesti koti- ja ulkomaista yhteistyötä tulisi lisätä koko toimialalla.

 

4/2015 (662)


Avaa tiedosto

 

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200