mati661

Yhteisyrittäminen yhteisnavetan muodossa mahdollistaa osakkailleen onnistuessaan kohtuullisen hyvän toimeentulon, sidonnaisuuden vähentymisen, lisää vapaa-aikaa ja viihtyisän työyhteisön. Se vaatii kuitenkin ennakkoluulottomuutta ja asenteen muutosta, vanhoista toimintatavoista luopumista, avoimuutta, erilaisuuden hyväksyntää ja joustavuutta. Yhteisyrittäminen ei sovellu itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon tottuneille ja siitä kiinni pitäville yrittäjille. Yhteisyrityksen perustamisen ja sen menestymisen edellytyksinä voidaan pitää hyvin toimivia henkilökemioita, luottamusta, tiimityöskentelyn osaamista ja toisten osakkaiden toimintatapojen hyvää tuntemista jo ennakkoon. Lisäksi osakkailla pitää olla samanlaiset arvot ja tavoitteet toiminnalle.

 

6/2015 (664)


Avaa tiedosto

 

mati661

Maataloustuotannon rakennemuutos ajaa maatalousyrittäjiä etsimään keinoja tehostaa ja järkevöittää tuotantoa sekä samalla varmistamaan oma jaksaminen. Kannattavuutta haetaan usein tilakokoa kasvattamalla, jolloin joudutaan ratkaisemaan monia laajentumisen edellytyksiä: työpanoksen riittävyys, lisäpeltoalan tarve, kasvavat ympäristöpaineet jne. Kysymys kuuluukin, miten maatalousyrittäjät voivat hyödyntää omia ja toimintaympäristössä olevia resursseja laajentumisen mahdollistamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi?

 

5/2015 (663)


Avaa tiedosto

 

meti662

Enemmistössä maatalousalan opetusta antavista oppilaitoksista maatalousteknologiaa voi opiskella joko omista kursseistaan rakentuvana itsenäisenä koulutusalana tai alan opinnot sisältyvät omina kursseinaan maatalousalan opintoihin. Maatalousteknologinen tieto koetaan tärkeänä oppilaitosten tarjoamassa maatalousalan koulutuksessa ja muun muassa maataloustyön tuottavuuden kehittämisessä. Maatalousteknologisen tutkimuksen ja opetuksen koetaan pysyneen melko hyvin ajan tasalla maatalouden rakennekehityksen kanssa, mutta erityisesti koti- ja ulkomaista yhteistyötä tulisi lisätä koko toimialalla.

 

4/2015 (662)


Avaa tiedosto

 

mati661

Urakointihintojen kehitys ylöspäin on ollut kahden vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna keskimäärin parin kolmen prosentin luokkaa vuodessa. Paljon urakoiduissa peltotöissä, leikkuupuinnissa ja kylvössä hehtaaritaksat ovat nousseet vähemmän. Hintojen nousu mukailee konetyön kustannuskehitystä, joka on viime vuosina ollut melko maltillista.

Suuria muutoksia urakointitoiminnassa ei ole tapahtunut, kun katsotaan keskimääräistä liikevaihtoa. Joka neljäs odottaa töiden lisääntyvän tulevaisuudessa, ja monissa töissä kaksi kolmesta urakoitsijasta arvioi pystyvänsä tekemään nykyistä suurempia urakkamääriä.

3/2015 (661)


Avaa tiedosto

Lypsyn automatisoineet maidontuottajat kokevat automaattilypsyn tuovan joustavuutta tilan töiden organisointiin sekä lisäävän vapaa-aikaa ja elämänlaatua tavanomaiseen lypsyyn verrattuna. Lisäksi automaattilypsyn arvioidaan lisäävän karjanhoitotyön tuottavuutta ja ammatin houkuttelevuutta nuorten keskuudessa. Automaattilypsyn koetaan myös vähentävän tuki- ja liikuntaelimiin lypsyn eri työnvaiheissa kohdistuvaa fyysistä kuormitusta. Myös ammattitautiriski ja lehmien aiheuttama työtapaturmariski alenevat.  Psyykkisen kuormituksen koetaan joko vähenevän tai pysyvän ennallaan automaattilypsyssä, mutta osa kokee sen kuitenkin kasvavan erityisesti automaattilypsyn vaativuuden takia. Lypsyrobotin puhtaanapitotyöt ja erottelumaitojen käsittely kuormittavat fyysisesti. Satunnaiset yöhälytykset sekä maatalouslomittajien ja -työntekijöiden toisinaan puutteellinen osaaminen kuormittavat psyykkisesti osaa maidontuottajista. Erityisesti hiehojen opetus automaattilypsyyn koetaan riskialttiiksi työksi ja siinä on sattunut myös työtapaturmia.

2/2015 (660)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200