Maataloustyö ja tuottavuus

Mönkijällä turvallisesti
 

 

Mönkijöiden nopean yleistymisen myötä ovat tapaturmat ja jopa kuolemantapaukset niiden niin vapaa-ajankuin työkäytönkin yhteydessä lisääntyneet huolestuttavasti. Asiaan on suhtauduttava vakavasti myös maa-, metsä- ja porotaloudessa, joissa mönkijöitä työssään käyttävien määrät ovat kasvaneet ja kasvavat koko ajan.

Tapaturmissa saadut vammat ovat enimmäkseen seurausta mönkijöiden hallinnan menetyksistä – kaatumisista, törmäyksistä ja mönkijästä putoamisista – ja puutteellisesta suojautumisesta. Tapaturmien yleisimpiä syitä ovat usein liian suuri tilannenopeus, kokemattomuus, omien ajotaitojen yliarviointi, virheellinen ajoasento vaikeassa maastossa, päihtymys ja/ tai kypärän käytön puute. Myös virheellinen tai puutteellinen havainto ajoympäristöstä johtaa usein onnettomuuteen.

 

MMM, agrologi Markku Lätti, TTS

TTS tutkimuksen tiedote Luonnonvara-ala: maatalous 4/2009 (613


Lue koko julkaisu

Maatalousyrittäjien tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä edistävät ja uhkaavat tekijät
 

Vuosittain noin 500 maatalousyrittäjää joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle. Vakavat ja toistuvat tuki- ja liikuntaelinvammat työuran aikana lisäävät työkyvyttömyyseläkkeen riskiä. Tämä riski on erityisen suuri kuormittavissa työolosuhteissa työskentelevillä maidontuottajilla. Lypsy- ja lihakarjatiloilla tuotannon laajentaminen sekä työympäristön ja -menetelmien kehittäminen karjanhoitotöissä suojaavat tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä.

Normaalipainoisuus, mahdollisuus irrottautua työstä lomille ja riittävä unensaanti suojaavat tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä tuotantosuunnasta riippumatta. Maatalousyrittäjä on itse terveytensä avaintekijä, mutta tukea kannattaa kuitenkin pyytää esimerkiksi maatalousyrittäjien työterveyshuollosta. Tuki- ja liikuntaelimistön terveyden edistäminen on keskeinen keino maatalousyrittäjien työurien vahvistamisessa ja pidentämisessä.

 

Työtehoseuran tutkimustiedotteita 7/2016 (7)


Lue koko tiedote

Karjanhoitotyön tuottavuus automaattilypsytiloilla
 

Automaattilypsyn koetaan edistävän karjanhoitajan hyvinvointia verrattuna tavanomaiseen lypsyyn. Automaattilypsytilojen välillä on kuitenkin suuria eroja päivittäisen karjanhoitotyön tuottavuudessa eli työtuntia kohti tuotettujen maitolitrojen määrässä. Tuottavuutta kannattaa pyrkiä parantamaan ensisijaisesti tehostamalla päivittäisiä työtapoja ja -menetelmiä ja toissijaisesti kasvattamalla karjan tuotostasoa.

Korkeaan karjanhoitotyön tuottavuuteen yltävät automaattilypsytilat edustavat hyvin 2010-luvulle tyypillistä navettarakentamista ja karjanhoitotöiden organisointia. Tämä näkyy pihattojen rakenteessa, karjamäärässä ja karjanhoidossa käytettävässä konekannassa. Lisätietoa tarvitaan karjanhoitotyön tuottavuuden ja maidontuotannon taloudellisen kannattavuuden välisestä yhteydestä.

Työtehoseuran tutkimustiedotteita 4/2016 (4)


Lue koko tiedote

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200