Raportteja, oppaita ja julkaisuja

Ekoelias?tutkimushankkeen tavoitteena oli kehittää asujan elämänkaaren eri vaiheisiin sopivia asumisen palvelukonsepteja
nykyaikaisella, ekologisella asuinalueella ja tuotteistaa syntyneitä ekotehokkaan asumisen tutkimustuloksia.
Hanketta koordinoi Työtehoseura ry.
Ensimmäisen tutkimusosion muodosti suunnitteluinterventio, jonka tehtävänä oli löytää vastaus kysymykseen,
minkälaisia asumiseen ja omakotitalon suunnitteluun liittyviä kestäviä ratkaisuja syntyy, kun asiantuntijat
kohtaavat suunnitteluyhteistyö?interventiossa. Lisäksi haluttiin selvittää, kuinka saadut tutkimustulokset
pystyttäisiin välittämään mukaan käytännön suunnittelutyöhön ja minkälainen on ekologinen ja toimiva
omakotitalo.


Avaa tiedosto

Metsätalous ja puun hankinta elää vahvaa murroskautta. Metsäsektorin suurimpina haasteina on pidetty uusien metsänomistajien ja puukaupan aktivointia sekä metsäpalvelujen ja neuvontapalvelujen kilpailutusta. Metsäpalveluyrittäminen on nähty mahdollisuutena tuottaa eri työkokonaisuuksia rationaalisemmin, asiakaslähtöisemmin ja kustannustehokkaasti. Yrittäjäkunnan laajentamisessa potentiaalisimpia yrittäjiä olisivat palkansaajatyössä toimivat metsäalan ammattilaiset. Tutkimuksessa selvitettiin palkansaajien ja yrittäjien suhtautumista metsäpalveluyrittäjyyteen.

Vuoden 2010 kesälomien jälkeen toteutettuun Internet-kyselyyn vastasi 817 metsäalan toimijaa. Näistä 91 oli yrittäjiä ja 726 palkansaajia. Vastaajat edustivat laajasti koko maata ja eri metsäalan tehtäviä. Tutkimus tuloksia analysoitiin vertaamalla neljän vastaajaryhmän vastauksia: palkansaajat, yrittäjät, yrittäjyysmyönteiset ja yrittäjyysvastaiset.

TTS:n julkaisuja 407 (2011)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200