Raportteja, oppaita ja julkaisuja

tj426
 

 

Oppaaseen on koottu keskeiset keinot hitaalla ajoneuvolla liikkuvalle liikenneturvallisuuden edistämiseksi.

Maanviljelijöiden ja muiden tiellä liikkujien turvallisuuden parantamiseksi TTS Työtehoseurassa selvitettiin vuosina 2015–2016 Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ja Maatalouskoneiden tutkimussäätiön tuella hitaiden ajoneuvojen kanssa sattuneet onnettomuusja vaaratilanteet Suomen teillä ja kartoitettiin keinoja turvallisuuden parantamiseksi.

 

MML, Veli-Matti Tuure, TTS

TTS:n julkaisu 426 (2017)


Lue koko julkaisu

Maatalousyrittäjien tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä edistävät ja uhkaavat tekijät
 

Metsätalousinsinöörikoulutuksen tuottaman osaamisen ja työelämävastaavuuden laadullinen arviointi 2016 -mittaus on vuodesta 2010 alkaneen kehitystyön tulos, jossa metsäalan oppimistuloksia käytetään koulutuksen tuloksellisuuden arviointiin.

Tämä julkaisu muodostuu vuosina 2011–2015 metsätalousinsinööriksi valmistuneisiin kohdentuneen koulutuksen neljännen laatumittauksen tuloksista, joita on tarkasteltu myös oppilaitoskohtaisesti anonyymeinä. Tämä menettely siksi, että tällaisen laatumittauksen tavoite tulee olla koulutuksen kehittäminen oppilaitoksissa julkisen ranking-listan sijaan.

Vain kehittämällä metsäalan koulutusta laadukkaaksi ja vetovoimaiseksi huippuopetukseksi Bolognan julistuksen (1999) hengessä saamme sinne hakeutumaan tulevaisuuden huippuosaajia, joita metsäala kipeästi tarvitsee. Tuottamalla hyvät, työelämävastaavuutta osoittavat oppimistulosarvioinnit lisäämme alan kiinnostavuutta koulutukseen hakeutuvien keskuudessa.

Riitta Kilpeläinen ja Eila Lautanen, TTS Työtehoseura

 

TTS:n julkaisuja 424


Lue koko julkaisu

Selvitys vesitalouden ja peltojen kuivatuksen opetuksesta luonnonvara-alan oppilaitoksissa

Tämän työn päätavoitteena oli selvittää, millaista vesitalouden opetusta erityisesti peltojen kuivatuksen näkökulmasta on sisällytetty luonnonvara-alalla maatalous- ja metsäalan opetusta tarjoavien korkea-asteen ja toisen asteen oppilaitosten opetussuunnitelmiin maassamme. Vesitalouteen liittyvää opetusta sisältyy maassamme kaikkien maatalous- ja metsäalan opetusta antavien korkea-asteen ja toisen asteen oppilaitosten opetusohjelmiin. Lisäksi vesitalouden opetusta annetaan yhteensä 15:ssä ympäristötieteiden alan korkea-asteen oppilaitoksessa. Metsätalousalan ja ympäristötieteiden alan oppilaitoksissa annettavassa vesitalouden opetuksessa ei kuitenkaan pääsääntöisesti käsitellä peltojen kuivatusta, vaan siinä on keskitytty metsien vesitalouteen sekä vesistöjen laatuun, hoitoon ja suojeluun, näytteenottoon jne. Joissakin ympäristötieteiden alan oppilaitoksissa opetetaan kuitenkin maankuivatusta sekä kosteikkojen suunnittelua ja tutkitaan muun muassa salaojitusta.

 

TTS:n julkaisuja 423 (2016)


Avaa tiedosto

 

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200