Raportteja, oppaita ja julkaisuja

TTS:n julkaisuja 409 (2011)


Avaa tiedosto

METKA eli Metsäenergiaa kannattavasti -hankkeessa TTS vertaili energia- ja ainespuukorjuuseen soveltuvia työmenetelmiä. Nuoren metsän harvennuksessa metsurityönä kokopuumenetelmä oli kolmanneksen kuitupuumenetelmää edullisempi, kun kustannuksissa oli mukana myös metsäkuljetus. Mies- ja konetyön yhdistämiseen perustuvat menetelmät todettiin jopa kymmeniä prosentteja täysin koneellista menetelmää edullisemmiksi nuoren metsän harvennushakkuussa kokopuun korjuussa.
Energiarangan hakkuussa Harveri-pienkorjurilla 40 metrin uravälillä hakkuutyön tuottavuus oli hieman suurempi kuin 20 metrin uravälillä. Tehojätkä-pienhakkuukoneella energiarangan hakkuussa menetelmä, jossa tavanomaisen 4-metrisen ajouran lisäksi tehtiin kaksi hakkuu-uraa, oli hieman parempi kuin menetelmä, jossa tehtiin vain kolme kapeaa hakkuu-uraa ilman ajouraa.
Raivausta samalla kertaa energiapuun hakkuun kanssa kokeiltiin Risutec L3A -hakkuulaitteella. Menetelmä todettiin niin lupaavaksi, että on todennäköistä, että energiapuun korjuussa ei kaikissa olosuhteissa tarvita erillistä ennakkoraivausta.
Perinteisillä hakkuukone-kuormatraktori-ketjuilla ja korjurilla ensiharvennusmänniköissä tehdyissä kokeissa korjuu täysin tai osittain karsimattomana oli 20–40 prosenttia edullisempaa kuin karsitun puun korjuu.
Myös Naarva RS25 -hakkuulaitteella ensiharvennusmännikössä hakkuun tuottavuus integroidulla menetelmällä oli kolmanneksen parempi kuin perinteisessä ainespuuhakkuussa.
Kuusivaltaisessa myöhästyneessä ensiharvennuskohteessa yksikkökustannukset olivat karsitun energiapuun korjuussa 16 prosenttia ja yhdistetyn kuitu- ja karsitun energiapuun korjuussa neljä prosenttia kuitupuun korjuuta alhaisemmat.
Tulevaisuudessa koneiden kehittämisessä on tärkeää pyrkiä ainakin pienten puiden hakkuun osalta jatkuvatoimisuuteen.

TTS:n julkaisuja 411 (2011)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200